Swap-/derivatenschade? U moet vandaag handelen!

Heeft u te maken met swap-/derivatenschade? Dan is handelen nu geboden! Zeker bij de rentederivaten van vóór 1 april 2011 kunt u niet langer afwachten, maar dient u nu zelf in actie te komen voordat het te laat is.

Voor de afhandeling van swap-/derivatenschade is een standaardregeling getroffen, gevat in het zogenaamde Herstelkader.

Het Herstelkader zal in veel gevallen aantrekkelijker zijn dan de moeizame weg via de rechter. Maar opgelet: om voor de regeling van het Herstelkader in aanmerking te komen moet u vóór 30 juni aanstaande zijn aangemeld!

Ons advies: meld u in ieder geval. U kunt na aanmelding de aangeboden regeling op basis van het Herstelkader gewoon afwachten en dat beoordelen. Als dat voorstel voor u niet acceptabel zou zijn, dan kunt u altijd nog kiezen om uw schade via de rechter (of de geschillencommissie) te claimen. U verspeelt met uw aanmelding dus geen gang naar de rechter.

Daarom is ons advies om u z.s.m. aan te melden.

Wij doen dat graag voor u.

Wij begeleiden u ook graag bij het verdere verloop van uw melding voor het Herstelkader. Het Herstelkader is een ingewikkelde regeling en laat veel interpretatieruimte.

De beoordeling van die afwikkeling en een eventueel aangeboden schikkingsvoorstel luistert nauw.

Wij staan in direct contact met één van de betrokken banken omtrent de afwikkeling van de swap/-derivatenschade en kunnen zodoende de ontwikkelingen op de voet volgen.

Als u van onze expertise in de afwikkeling van uw swap-/derivatenclaim gebruik wilt maken, of nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met Wilfred Groustra (w.groustra@wintertaling.nl).

Breaking news: een streep door de pre-pack-/flitsfaillissementen.

Bij arrest van 22 juni 2017 heeft het Europese Hof van Justitie een streep gezet door de in Nederland toegepaste praktijk van de pre-pack-/flitsfaillissementen.

Wat is een pre-pack-/ flits faillissement? Het hof omschrijft het als volgt:

Daarbij stelt een rechtbank een „beoogd curator” aan, die voorafgaand aan het faillissement meewerkt aan het voorbereiden van een activa-transactie, die deze curator direct na het uitspreken van het faillissement ten uitvoer brengt.
In het kader van die pre-pack stelt de rechtbank tevens een beoogd rechter-commissaris aan.

Voorbeelden van een succesvolle pre-pack zijn Het Ruwaard van Putten ziekenhuis, Marlies Dekkers en Champignonkwekerij Prime Champ.
Minder succesvol waren de pre-packs van De Schoenenreus, De Harense Smid en nu uiteraard de kinderdagverblijven van Estro/Small Steps, de pre-pack die tot deze uitspraak van het Hof heeft geleid.

De uitspraak van het Hof (een zgn. prejudiciële beslissing) impliceert dat ook bij pre-pack de beschermingsregelingen voor de werknemers in het kader van “overgang van onderneming” in acht moeten worden genomen. In de Nederlandse rechtssfeer betreffen dat de regelingen van art. 7: 662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

Heel in het kort impliceert de wettelijke regeling dat bij overgang van onderneming in principe alle arbeidsovereenkomsten van de overgenomen onderneming en de in die arbeidsovereenkomsten opgenomen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, voortgezet worden door de overnemende partij/verkrijger.

In de (nu voormalige?) pre-pack praktijk ging men er echter vanuit dat bij een dergelijke overname deze wettelijke beschermingsbepalingen voor de werknemers niet golden, en werden op die grond arbeidsovereenkomsten niet voortgezet/beëindigd, salarissen aangepast (verlaagd) en secundaire arbeidsvoorwaarden versoberd.  Dat alles om een doorstart na faillissement in min of meer afgeslankte vorm mogelijk te maken.

Voor de werknemers die aldus hun baan konden voortzetten bij de aldus voortgezette onderneming (al dan niet met inleveren van loon en/of secundaire arbeidsvoorwaarden) is zo’n doorstart ‘next best’ omdat ze anders door het faillissement sowieso hun baan kwijt waren. Voor de werknemers die niet in de doorstart meegingen was het natuurlijk een hard gelag omdat zij op een zijspoor werden afgevoerd.

Het hof heeft nu geoordeeld dat bij pre-pack de betreffende beschermingsregelingen (voor Nederland dus de art. 7: 662 e.v. BW) ‘gewoon’ van toepassing zijn. Dat betekent dat werknemers in het kader van een pre-pack hun rechten behouden c.q. hun rechten van rechtswege zijn overgegaan op de verkrijger/overnemende partij. Deze implicaties zijn van dwingend recht: daarvan mag/kan niet worden afgeweken.

Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak van het Hof?

De gevolgen zijn nog niet te overzien, want de Nederlandse rechter moet daar nog over oordelen. Maar de gevolgen lijken verstrekkend te zijn:

  • Werknemers die in het kader van een pre-pack zijn ontslagen: wellicht is dit ten onrechte gebeurd. Deze werknemers hebben waarschijnlijk een aanspraak op de doorgestarte onderneming/verkrijger.
  • Werknemers die weliswaar hun baan hebben behouden maar salaris en/of secundaire arbeidsvoorwaarden hebben ingeleverd; wellicht is ook dit ten onrechte gebeurd en bestaat er mogelijk een aanspraak op hun ‘oude’ loon plus emolumenten bij de doorgestarte onderneming/verkrijger.
  • Ondernemers die in een pre-pack de onderneming hebben gekocht en nu geconfronteerd worden met mogelijke aanspraken van (oud)werknemers: die zullen de verkopende partij mogelijk kunnen aanspreken, wellicht de betrokken adviseurs en wellicht zelfs de Nederlandse staat nu zij in goed vertrouwen zijn uitgegaan van een solide constructie.

Hoe dit alles gaat uitpakken is niet goed te voorspellen. Maar het is wel verstandig u te laten adviseren over uw mogelijke rechten en verplichtingen. Indien u meent aanspraken uit hoofde een pre-pack te hebben, dan is het zaak daar actie op te ondernemen want veel van deze aanspraken verjaren na 5 jaar: het lijkt verstandig om die verjaring zo spoedig mogelijk te stuiten.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met w.groustra@wintertaling.nl

OR-leden en werknemers opgelet! De Nederlandse pre-pack ligt onder vuur

Bent u als werknemer of ondernemingsraad betrokken geweest bij een doorstart na faillissement bijvoorbeeld als gevolg van een zogenaamde pre-pack? En bent u of zijn uw collega’s een baan kwijtgeraakt, of is een baan wel behouden maar heeft u of uw collega’s salaris en/of emolumenten moeten inleveren? Dan is het volgende voor u wellicht relevant.

Momenteel loopt er een procedure bij het Europees Hof van Justitie (de Estro-zaak) die de zogenaamde pre-packprocedure [1] betreft. Tot voor kort ging men er vanuit dat de pre-pack onderdeel was van een insolventieprocedure, waarbij de verkoop via de pre-pack een uitzondering was op de hoofdregel van een overgang van onderneming. De Advocaat-Generaal heeft echter in de Estro-zaak het standpunt ingenomen dat de huidige reorganisatie in het kader van de pre-pack op onterechte wijze de rechten van werknemers aantast, zodat (alsnog) sprake is van een overgang van onderneming.

Bij een overgang van onderneming gaan de rechten van de werknemer van rechtswege over en blijven gelijk (inclusief het salaris, vakantiedagen, overwerkvergoeding, etc.) en daarnaast is de werknemer beschermd tegen een ontslag op basis van de overgang.

Als het Europees Hof voornoemd standpunt volgt dan zal de consequentie zijn dat de reeds voltooide pre-packs niet tot gevolg hadden mogen hebben dat rechten van werknemers zijn aangetast. Hiermee zal met terugwerkende kracht de grondslag voor een ontslag wegens de pre-pack of het inleveren van salaris en/of emolumenten, vervallen. Achteraf beschouwd zal dat dan gecorrigeerd moeten worden, hetgeen behoorlijk verstrekkende gevolgen kan hebben.

Wat kunt u doen?
Oplettendheid is geboden, want eventuele aanspraken kunnen verjaren. De meeste aanspraken verjaren na 5 jaar, maar sommige aanspraken zelfs op kortere termijn. Het is dus zaak om nu die eventuele verjaringen te verhinderen. Dat kan relatief eenvoudig gebeuren en wij doen dat graag voor u. Wij kunnen u ook adviseren in het verdere traject.

Let wel: op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen wat de definitieve beslissing van het Europese Hof gaat zijn. Met de conclusie van de Advocaat-Generaal bestaat er dus geen garantie dat hieruit ook daadwerkelijke aanspraken voor getroffen werknemers zullen volgen. Het stuiten van de verjaring van eventuele aanspraken kan echter geen kwaad en zal niet leiden tot verplichtingen of verantwoordelijkheden voor de betreffende werknemers. Ons devies luidt: baat het niet dan schaadt het niet!

Als u van onze expertise wilt inzetten voor uw mogelijke aanspraken, of nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met Jennifer Horsten (j.horsten@wintertaling.nl). Ook kunnen wij (op locatie) aan Ondernemingsraden een toelichting geven over deze problematiek en de overgang van onderneming.

[1] Een pre-pack houdt kort gezegd in dat een rechtbank een beoogd curator benoemd vóórdat een faillissement is uitgesproken, die vervolgens de mogelijkheden voor een doorstart van een onderneming overziet. Nagenoeg gelijk nadat het faillissement is uitgesproken, vindt de verkoop en levering van de onderneming plaats.

Uitleg van pandovereenkomst – “court decision by a competent court”

In het Nederlandse recht worden contracten aan de hand van de Haviltex-maatstaf uitgelegd. Dit houdt in dat er niet alleen gekeken wordt naar de letterlijke tekst, de zogenoemde grammaticale uitleg van een overeenkomst, maar ook naar welke bedoeling partijen hebben gehad. Van kleine partij, zoals een ZZP’er, kan immers niet verwacht worden dat hij een advocaat inschakelt om elk detail in een overeenkomst te regelen. Andersom geldt: hoe groter en professioneler een contractspartij is, hoe meer waarde gehecht mag worden aan de grammaticale uitleg. Toch bewijst onderstaande zaak dat die regel niet altijd geldt.

Read more

Wintertaling adviseert “Plastic Soup Surfer”

Op 8 mei jl. sprak Edo Smid van Wintertaling tijdens de persconferentie van de campagne “Source2Sea” van Merijn Tinga, ook bekend als de “Plastic Soup Surfer” en van de Stichting Plastic Free Sea. De campagne “Source2Sea” zal zich in juni a.s. richten op het terugdringen van plasticvervuiling in rivieren en zeeën en op de publieke bewustwording van plasticvervuiling in het algemeen en van de gevaren voor mens en dier van nano-deeltjes plastic in rivieren en zeeën in het bijzonder. Wintertaling onderstreept het maatschappelijk en milieubelang van de campagne en adviseert pro bono. Zie ook www.plasticsoupsurfer.org en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=eTqBFJhw0GA

Global meeting Legal Netlink Alliance

Legal Netlink Alliance een netwerk van onafhankelijke middelgrote advocatenkantoren, waarvan Wintertaling lid is, houdt van 18 t/m 21 mei a.s. haar global meeting in Londen (VK).

Als gastheer treedt op het Londense kantoor Goodman Derrick LLP. Aan de conferentie nemen  delegaties van over de hele wereld deel en deze biedt een unieke gelegenheid om de banden in het netwerk te verstevigen en  samenwerkende dienstverlening te ontwikkelen zowel internationaal als ten behoeve van verschillende rechtsgebieden en markten.

Wintertaling is het Amsterdamse lid van het netwerk en zal met vier afgevaardigden aan de conferentie deelnemen: Edo Smid, Marein Smits, Bas van Vliet en Kristianne Voorn

Bas van Vliet:  “Het is prachtig dat van zoveel verschillende kantoren, over de hele wereld verspreid, advocaten bijeenkomen. Je hebt er echt iets aan als je collega’s uit andere landen persoonlijk kent, dat maakt de samenwerking in zaken makkelijker en je verwijst je cliënten ook met een gerust hart door als zij een advocaat in een ander land nodig hebben. Dat is een groot voordeel voor onze cliënten”

Legal Netlink Alliance is een wereldwijd netwerk van zorgvuldig geselecteerde, middelgrote onafhankelijke advocatenkantoren. De kantoren worden geselecteerd voor het lidmaatschap omdat ze een hoog niveau van kwaliteit en integriteit bieden. Het netwerk stelt cliënten in staat om vrijwel overal ter wereld toegang te krijgen tot kwalitatieve en vertrouwde juridische dienstverlening.

Vervolg van ACW 2016 – webinar van Procopio: Developing An Appropriate Funding Strategy

Na het succesvolle event in september 2016 van Wintertaling StartupDesk in samenwerking met Procopio Cory Hargreaves & Savitch LLP:  ‘Building and Funding a Great Start-up – Are You Silicon Valley Ready?’ in het kader van de Amsterdam Capital Week 2016 – kan je nu meedoen aan de webinar van Procopio: “Access to Silicon Valley – Startup Fundamentals – Developing An Appropriate Funding Strategy”. In deze workshop gaat Roger Rappoport verder op de do’s and don’ts van funding van startups. De focus ligt weer op US startups, maar de informatie is waardevol voor alle startups. Highly recommended!

 

 

Wiebes maakt zwartspaarders onnodig bang – Artikel Dennis Evertsz

“Het spel is klaar”, zegt Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes. Eerst werd vorig jaar de boete op zwart vermogen verdubbeld naar 120%. En nu wordt de inkeerregeling geschrapt. Wiebes heeft namelijk nog een hobbel te nemen voor het zover is.

Nu wordt aan zwartspaarders die binnen twee jaar na het indienen van een onjuiste aangifte, alsnog inkeren, geen boete opgelegd. Met de afschaffing van de inkeerregeling komt aan deze situatie een einde.  Kan dat zomaar?

Het Europese recht bepaalt dat geen zwaardere straf mag worden opgelegd dan die welke van toepassing was ten tijde van het begaan van de overtreding. Dat wordt het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel genoemd ook bekend als het nulla poena-beginsel. Tot een straf wordt ook een fiscale boete gerekend.

De overtreding betreft  het indienen van een onjuiste aangifte. Voor 1 januari 2010 gold geen boete bij inkeer. Bij een rechtszaak in Noord-Holland naar aanleiding van een eerdere inkeerregeling wees de rechter de boete dan ook af.

De vraag of de verhoging van het boetepercentage en de schrapping van de inkeerregeling effect zullen sorteren is dan ook niet zo zeker als Wiebes de zwartspaarders wil doen geloven.

Maar zwartspaarders doen er verstandig aan om niet langer te wachten met het aangeven van hun zwart vermogen. De recente ontwikkelingen zoals het groepsverzoek aan UBS om informatie te verstrekken en de “Panama Papers” laten zien dat het niet een kwestie is van of, maar wanneer de Belastingdienst het zwart vermogen achterhaalt.

Dennis Evertsz  

Financieel Dagblad 28 januari 2017